Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bảng 3.1 so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nươc đang phát triển với nhóm nước phát triển và toàn thế giới.

Dựa vào bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang phát triển với nhóm nước phát triển và toàn thế giới.

Xem lời giải

Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội?

Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội?

 

Xem lời giải

Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển

- Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Xem lời giải

Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội?

Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế - xã hội:

Xem lời giải

Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên và tầng ôdôn bị thủng đối với đời sống trên Trái Đất.

Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên và tầng ô dôn bị thủng đối với đời sống trên Trái Đất.

Xem lời giải

Ý kiến cho rằng

Ý kiến cho rằng “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại” có đúng không? Tại sao?

Xem lời giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy nêu một số loài động vật ở nước ta hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc còn lại rất ít

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy nêu một số loài động vật ở nước ta hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc còn lại rất ít.

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 SGK Địa lí 11

Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 16 SGK Địa lí 11

Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”.

Xem lời giải

Bài 3 trang 16 SGK Địa lí 11

Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau:

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu

 

 

 

 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt

 

 

 

Suy giảm đa dạng sinh vật.

 

 

 

Xem lời giải