Bài 3 trang 127 SGK Sinh học 6

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

Lời giải

Đặc điểm

Cây có hoa

Rêu

Rễ

Rễ thật

Rễ giả, là các sợi mảnh mọc ở gốc thân

Cơ quan sinh sản

Hoa

Túi bào tử

Mạch dẫn

Có mạch dẫn, phân thành mạch rây và mạch gỗ

Chưa có mạch dẫn

Thân

Phân nhánh

Không phân nhánh

Môi trường sống

Các loại môi trường: nước, cạn, hoang mạc, đầm lầy,…

Chỉ sống ở môi trường ẩm ướt