Bài 3 trang 25 SGK Sinh học 6

Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật?

Lời giải

Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

 Có các loại mô :

  - Mô nâng đỡ.

  - Mô phân sinh ngọn.

  - Mô mềm.