Bài 3 trang 37 SGK Sinh học 6

Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

Lời giải

Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị ra hoa (làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”