Bài 3 trang 45 SGK Địa lí 6

Đề bài

Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

Lời giải

Núi già và núi trẻ khác nhau ở:

- Thời gian hình thành: Núi già được hình thành hàng trăm triệu năm, núi trẻ mới được hình thành vài chục triệu năm.

- Núi trẻ hiện còn tiếp tục được nâng cao, núi già có xu hướng hạ thấp.

- Hình dạng, đỉnh, sườn và thung lũng:

+ Núi già thường có đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

+ Núi trẻ thường có đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”