Bài 3 trang 55 SGK Lịch sử 5

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Hiệp định Pa-ri đánh dấu bước phát triển mới cùa cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khòi nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc chắn mạnh hơn hẳn kẻ thù. Đó là thuận lợi rất lớn để nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.