Bài 3 trang 65 SGK Địa lí 6

Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Lời giải

Nhận xét:

- Nhiệt độ: sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và thấp nhất lớn, biên độ nhiệt cao (130C). Do mùa đông có gió mùa đông bắc làm nền nhiệt Hà Nội bị hạ thấp, trong năm có 3 tháng nhiệt độ dưới 200C.

- Lượng mưa: phân hóa mùa mưa và mùa khô khá lớn, chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất là 275 mm, mùa mưa từ tháng 5 - 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”