Bài 3 trang 72 SGK Địa lí 6

Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

Lời giải

- Tổng lượng nước trong mùa cạn là % lượng nước trong các tháng mùa cạn so với tổng lượng nước cả năm.

- Tổng lượng nước trong mùa lũ là % lượng nước trong các tháng mùa lũ so với tổng lượng nước cả năm.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”