Bài 30. Thụ phấn

Bài Tập và lời giải

Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn?

Đề bài

Hãy cho biết đặc điểm nào ghi trong ngoặc là của hoa tự thụ phấn?

+ Loại hoa (đơn tính, lưỡng tinh).

+ Thời gian chín của nhị so với nhụy (đồng thời, trước, sau).

- Trả lời câu hỏi:

- Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

- Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào?

Xem lời giải

Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ xem hình 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau: Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ?...

Đề bài

Quan sát một hoa thụ phấn nhờ sâu bọ xem hình 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Hoa có đặc điểm gì dễ hấp dẫn sâu bọ?

- Tràng hoa có đặc điểm gì làm cho sâu bọ muốn lấy mật hoặc lấy phấn phải chui vào trong?

- Nhị hoa có đặc điểm gì khiến cho sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn thường mang theo hạt phấn sang hoa khác?

- Nhụy hoa có đặc điểm gì khiến sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn thường dinh vào đầu nhụy?

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 SGK Sinh học 6
Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SGK Sinh học 6
Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SGK Sinh học 6
Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ ?

Xem lời giải

Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió?
Những đặc điểm đó có lợi gì cho sự thụ phấn nhờ gió?

Xem lời giải

Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người?
Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người?

Xem lời giải

Bài 1 trang 102 SGK Sinh học 6

Đề bài

Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điếm gì ? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SGK Sinh học 6
Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết ? Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 102 SGK Sinh học 6
Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì ?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 102 SGK Sinh học 6
Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”