Bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam
Giải bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam phần hoạt động cơ bản trang 127, 128 sách VNEN Tiếng Việt 5

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam
Giải bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam phần hoạt động thực hành trang 128, 129, 130 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam
Giải bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam phần hoạt động ứng dụng trang 130 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”