Bài 30C: Em tả con vật

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 30C: Em tả con vật
Giải bài 30C: Em tả con vật phần hoạt động cơ bản trang 131, 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 30C: Em tả con vật
Giải bài 30C: Em tả con vật phần hoạt động thưc hành trang 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 30C: Em tả con vật
Giải bài 30C: Em tả con vật phần hoạt động ứng dụng trang 132 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”