Bài 31: Chất dẻo

Bài Tập và lời giải

Kể tên và nêu đặc điểm của một số đồ dùng bẳng nhựa
Kể tên và nêu đặc điểm của một số đồ dùng bẳng nhựa.

Xem lời giải

Nêu tính chất chung của chất dẻo
Nêu tính chất chung của chất dẻo.

Xem lời giải

Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hằng ngày ? Tại sao ?
Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hằng ngày ? Tại sao ?

Xem lời giải

Thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo
Thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo.

Xem lời giải

Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?
Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không ? Nó được làm ra từ gì ?

Xem lời giải

Nêu cách bảo quản các đồ dùng trong gia đình bằng chất dẻo
Nêu cách bảo quản các đồ dùng trong gia đình bằng chất dẻo

Xem lời giải