Bài 31B: Lời tâm tình của người chiến sĩ

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 31B: Tâm tình của người chiến sĩ
Giải bài 31B: Tâm tình của người chiến sĩ phần hoạt động cơ bản trang 137, 138 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 31B: Lời tâm tình của người chiến sĩ
Giải bài 31B: Lời tâm tình của người chiến sĩ phần hoạt động thực hành trang 139, 140 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 31B: Người chiến sĩ dũng cảm
Giải bài 31B: Lời tâm tình của người chiến sĩ phần hoạt động ứng dụng trang 140 sách VNEN Tiếng Việt 5 vời lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”