Bài 31C: Ôn tập về tả cảnh

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 31C: Ôn tập về tả cảnh
Giải bài 31C: Ôn tập về tả cảnh phần hoạt động cơ bản trang 140, 141 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 31C: Ôn tập về tả cảnh
Giải bài 31C: Ôn tập về văn miêu tả phần hoạt động cơ bản trang 141, 142 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 31C: Ôn tập về tả cảnh
Giải bài 31C: Ôn tập về tả cảnh phần hoạt động ứng dụng trang 142 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”