Bài 32. Các loại quả

Bài Tập và lời giải

Có rất nhiều loại quả khác nhau. Quan sát tất cả các quả mang đến lớp hoặc các loại quả có trong H.32 hãy xếp những loại quả có nhiều điểm giống nhau vào một nhóm.

Đề bài

Có rất nhiều loại quả khác nhau. Quan sát tất cả các quả mang đến lớp hoặc các loại quả có trong H.32 hãy xếp những loại quả có nhiều điểm giống nhau vào một nhóm.

- Em có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm?

- Hãy viết những đặc điểm mà em đã dùng để phân chia chúng?

Xem lời giải

Quan sát hình H.32 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó.
Quan sát hình H.32 có những quả nào thuộc mỗi nhóm đó.

Xem lời giải

Quan sát vỏ quả của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô? Hãy họi tên 2 nhóm đó...

Đề bài

Quan sát vỏ quả của các quả khô khi chín, tìm xem chúng có đặc điểm khác nhau nào mà phân biệt thành 2 nhóm quả khô? Hãy họi tên 2 nhóm đó.

- Trong H.32 có những quả khô nào được xếp vào mỗi nhóm đó?

- Hãy kể thêm tên một số quả khô khác.

Xem lời giải

Tìm điểm khác nhau giữa nhóm quả hạch và nhóm quả mọng. Trong H.32 có những quả nào thuộc nhóm quả hạch, quả nào thuộc nhóm quả mọng. Thêm ví dụ về những quả mọng và quả hạch.
Tìm điểm khác nhau giữa nhóm quả hạch và nhóm quả mọng- Trong H.32 có những quả nào thuộc nhóm quả hạch, quả nào thuộc nhóm quả mọng.- Thêm ví dụ về những quả mọng và quả hạch.

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 SGK Sinh học 6
Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên ba loại quả khô và ba loại quả thịt có ở địa phương của em.

Xem lời giải

Bài 2 trang 107 SGK Sinh học 6
Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên ba loại quả mọng và ba loại quả hạch có ở địa phương của em.

Xem lời giải

Bài 3 trang 107 SGK Sinh học 6
Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 107 SGK Sinh học 6
Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”