Bài 32A: Em yêu đường sắt quê em

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 32A: Em yêu đường sắt quê em
Giải bài 32A: Em yêu đường sắt quê em phần hoạt động cơ bản trang 143, 144, 145 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 32A: Em yêu đường sắt quê em
Giải bài 32A: Em yêu đường sắt quê em phần hoạt động thực hành trang 145, 146 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 32A: Em yêu đường sắt quê em
Giải bài 32A: Em yêu đường sắt quê em phần hoạt động ứng dụng trang 146 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải