Bài 32B: Ước mơ của em

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 32B: Ước mơ của em
Giải bài 32B: ước mơ của em phần hoạt động cơ bản trang 146, 147, 148 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 32B: Ứớc mơ của em
Giải bài 32B: ước mơ của em phần hoạt động thực hành trang 148, 149, 150 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 32B: Ước mơ của em
Giải bài 32B: Ước mơ của em phần hoạt động ứng dụng trang 150 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”