Bài 32C: Viết bài văn tả cảnh

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 32C: Viết bài văn tả cảnh
Giải bài 32C: Viết bài văn tả cảnh phần hoạt động cơ bản trang 150, 151, 152 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 32C: Viết bài văn tả cảnh
Giải bài 32C: Viết bài văn tả cảnh phần hoạt động thực hành trang 152, 153 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 32C: Viết bài văn tả cảnh
Giải bài 32C: Viết bài văn tả cảnh phần hoạt động ứng dụng trang 153 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”