Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bài Tập và lời giải

Lấy một hạt đỗ đen đã ngâm nước một ngày, dùng dao bóc vỏ đen sau đó tách đôi 2 mảnh hạt. Dùng kính lúp quan sát. Hãy tìm các bộ phận của hạt như đã ghi ở H33.1...

Đề bài

- Lấy một hạt đỗ đen đã ngâm nước một ngày, dùng dao bóc vỏ đen sau đó tách đôi 2 mảnh hạt. Dùng kính lúp quan sát.

- Hãy tìm các bộ phận của hạt như đã ghi ở H33.1.

- Lấy một hạt ngô trên bông ẩm từ 3 – 4 ngày (cho phần phôi của hạt trương lên để có thể quan sát dễ dàng). Bóc lớp vỏ của hạt rồi dùng kính lúp để quan sát.

- Hãy tìm các bộ phận của hạt ngô như đã ghi ở H33.2.

- Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây:

Câu hỏi

Trả lời

Hạt đỗ đen

Hạt ngô

Hạt gồm những bộ phận nào

 

 

Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt

 

 

Phôi gồm những bộ phận nào?

 

 

Phôi có mấy lá mầm

 

 

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu

 

 

Xem lời giải

Nhìn vào bảng trên chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô.

Đề bài

Nhìn vào bảng trên chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô.

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 SGK Sinh học 6
Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SGK Sinh học 6
Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SGK Sinh học 6
Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng : hạt lạc gồm có ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 109 SGK Sinh học 6
Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”