Bài 33B: Em đã lớn

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 33B: Em đã lớn
Giải bài 33B: Em đã lớn phần hoạt động cơ bản trang 159, 160 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 33B: Em đã lớn
Giải bài 33B: Em đã lớn phần hoạt động thực hành trang 160, 161, 162 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 33B: Em đang lớn
Giải bài 33B: Em đã lớn phần hoạt động ứng dụng trang 162 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải