Bài 34. Phát tán của quả và hạt

Bài Tập và lời giải

Quan sát những quả và hạt có trong H.34.1. Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả, hạt rồi đánh dấu ✓ vào bảng dưới đây.
- Quan sát những quả và hạt có trong H.34.1- Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả, hạt rồi đánh dấu ✓ vào bảng dưới đây:

STT

Tên quả hoặc hạt

Cách phát tán của quả và hạt

Nhờ gió

Nhờ động vật

Tự phát tán

1

Quả chò

 

 

 

2

Quả cải

 

 

 

3

Quả bồ công anh

 

 

 

4

Quả ké đầu ngựa

 

 

 

5

Quả chi chi

 

 

 

6

Hạt thông

 

 

 

7

Quả đậu bắp

 

 

 

8

Quả cây trinh nữ

 

 

 

9

Quả trâm bầu

 

 

 

10

Hạt hoa sữa

 

 

 

Xem lời giải

Tìm trong bảng trên những quả, hạt được phát tán nhờ gió và xem lại hình vẽ, cho biết những quả và hạt đó có những đặc điểm nào mà gió có thể giúp chúng phát tán đi xa?

Đề bài

- Tìm trong bảng trên những quả, hạt được phát tán nhờ gió và xem lại hình vẽ, cho biết những quả và hạt đó có những đặc điểm nào mà gió có thể giúp chúng phát tán đi xa?

- Tìm trong bảng những quả, hạt được phát tán nhờ động vật và xem lại hình vẽ cho biết chúng có những đặc điểm nào phù hợp với cách phát tán nhờ động vật?

- Tìm trong bảng những quả, hạt có thể tự phát tán, xem lại hình vẽ, cho biết vỏ của những quả này khi chín thường có đặc điểm gì?

- Con người có giúp cho việc phát tán quả và hạt hay không? bằng những cách nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 SGK Sinh học 6
Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 6
Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 6
Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 SGK Sinh học 6
Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai ? Vì sao ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”