Bài 34A: Khát khao hiểu biết

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 34A: Khát khao hiểu biết
Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết phần hoạt động cơ bản trang 165, 166, 167 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 34A: Khát khao hiểu biết
Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết phần hoạt động ứng dụng trang 169, 170 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 34A: Khát khao hiểu biết
Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết phần hoạt động ứng dụng trang 168 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”