Bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai
Giải bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai phần hoạt động cơ bản trang 169, 170, 171 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai
Giải bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai phần hoạt động thực hành trang 171, 172, 173 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai
Giải bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai phần hoạt động ứng dụng trang 173 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”