Bài 34C: Nhân vật em yêu thích

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 34C: Nhân vật em yêu thích
Giải bài 34C: Nhân vật em yêu thích phần hoạt động thực hành trang 173, 174, 175, 176 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 34C: Nhân vật em yêu thích
Giải bài 34C: Nhân vật em yêu thích phần hoạt động ứng dụng trang 176 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”