Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài Tập và lời giải

Chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm , cốc 3 lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc ở chỗ mát (H35).

Đề bài

Chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm , cốc 3 lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc ở chỗ mát (H35)

- Sau 3 – 4 ngày, đếm số hạt nảy mầm ở mỗi cốc, viết kết quả của thí nghiệm vào bảng sau

STT

Điều kiện thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm

(số hạt nảy mầm)

Cốc 1

10 hạt đỗ đen để khô

 

Cốc 2

10 hạt đỗ đen ngâm nước

 

Cốc 3

10 hạt đỗ đen trên bông ẩm

 

- Từ bảng trên hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi:

+ Hạt đỗ ở cốc nào đã nảy mầm?

+ Giải thích vì sao hạt đỗ ở các cốc khác không nảy mầm được?

+ Kết quả của thí nghiệm cho ta biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?

Xem lời giải

Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1 rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3- 4 ngày.
Làm một cốc thí nghiệm có những điều kiện giống cốc số 3 trong thí nghiệm 1 rồi để trong hộp xốp đựng nước đá. Quan sát kết quả sau 3- 4 ngày.-

Xem lời giải

Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật sau: Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to nếu đất bị úng phải tháo hết nước ngay...

Đề bài

Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật sau:

- Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to nếu đất bị úng phải tháo hết nước ngay

- Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt

- Khi trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo

- Phải gieo hạt đúng thời vụ

- Phải bảo quản tốt hạt giống

Xem lời giải

Bài 1 trang 115 SGK Sinh học 6
Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng ? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào ? Thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 115 SGK Sinh học 6
Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 115 SGK Sinh học 6

Đề bài

Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”