Bài 35: Sự chuyển thể của chất

Bài Tập và lời giải

Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí
Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp vào 3 cột: thể rắn, thể lỏng, thể khí.   

Xem lời giải

Chất rắn có đặc điểm gì ?

Chất rắn có đặc điểm gì ?


a) Không có hình dạng nhất định.

b) Có hình dạng nhất định.

c) Có hình dạng của vật chứa nó.

Xem lời giải

Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Chất lỏng có đặc điểm gì ?


a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.


Xem lời giải

Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?
Khí các-bô-níc, ô-xi, ni-tơ có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày
Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày

Xem lời giải

Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí
Thi kể tên các chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí

Xem lời giải

Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại
Thi kể tên các chất có thể chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại

Xem lời giải