Bài 35B: Ôn tập 2

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 35B: Ôn tập 2

Câu 1

Cùng chơi: Giải ô chữ


a) Hàng ngang là những tiếng hoặc từ còn thiếu trong các câu sau đây:

(1) …… non dễ uốn

(2) …. già măng mọc

(3) …… lên ba, cả nhà học nói

(4) Trẻ ……. như búp trên cành.

(5) Trẻ em hôm nay, thế giới ngày ……..

b) Ghi lại từ hàng dọc: …

- Từng nhóm thảo luận để giải ô chữ trên bảng nhóm

- Các nhóm trình bày kết quả trước lớp. Nhóm nào xong trước sẽ thắng cuộc.

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 35B: Ôn tập 2
Giải bài 35B: Ôn tập 2 phần hoạt động ứng dụng trang 184 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”