Bài 36: Hỗn hợp

Bài Tập và lời giải

Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo
Quan sát và nếm riêng từng chất. Nêu nhận xét, ghi vào báo cáo

Xem lời giải

Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?
Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Xem lời giải

Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết
Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn biết.

Xem lời giải

Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?
Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?

Xem lời giải

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?
Bạn cần chuẩn bị những gì để tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng?

Xem lời giải

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ?
Bạn cần chuẩn bị những gì để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước ?

Xem lời giải

Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn?
Bạn cần chuẩn bị những gì để tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn?

Xem lời giải