Bài 3A: Tấm lòng người dân

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3A: Tấm lòng người dân
Giải bài 3A: Tấm lòng người dân phần hoạt động cơ bản trang 26, 27, 28 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 3A: Tấm lòng người dân
Giải bài 3A: Tấm lòng người dân phần hoạt động thực hành trang 29, 30 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 3A: Tấm lòng người dân
Giải bài 3A: Tấm lòng người dân phần hoạt động ứng dụng trang 30 sách VNEN tiếng việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải