Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương

Bài Tập và lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương
Giải bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương phần hoạt động cơ bản trang 30, 31, 32 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động thực hành - Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương
Giải bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương phần hoạt động thực hành trang 32, 33, 34 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 3B: Góp phần xây dựng quê hương đất nước

Đề bài

Cùng người thân tìm hiểu thêm những việc làm tốt nơi em ở

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”