Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài Tập và lời giải

Lý thuyết: Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm ba tầng lớp : nông dân, quý tộc và nô lệ.

Xem lời giải

Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.

Đề bài

Em hãy miêu tả cảnh làm ruộng của người Ai Cập qua hình 8.

Xem lời giải

Qua hai điều luật trên, theo em, người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào ?
Qua 2 điều luật sau đây, theo em, người cày thuê ruộng phải làm việc như thế nào?

Điều 42: Dân tự do thuê ruộng cày, nếu ruộng không có thóc thì người này bị coi là chưa hết sức chăm bón, phải lấy người bên cạnh làm tiêu chuẩn để nộp thóc cho chủ ruộng.

Điều 43: Nếu không cày cấy mà bỏ ruộng hoang thì người này phải căn cứ theo người bên cạnh để nộp thócb cho chủ ruộng và còn phải cày bừa ruộng đã bỏ hoang cho bằng phẳng rồi trả lại cho chủ ruộng.

Xem lời giải

Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông.
Em hãy nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông.

Xem lời giải

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Xem lời giải

Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?
Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Xem lời giải