Bài 4. Cacbohiđrat và lipit

Bài Tập và lời giải

Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.

Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn       b) Đường đội

c) Tinh bột           d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 10

Nêu các cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat.

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 SGK Sinh học 10

Nêu các loại lipit và cho biết chức năng của các loại lipit.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”