Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Bài Tập và lời giải

Xem hình H4.1 đối chiếu với bảng dưới đây.

Đề bài

Xem hình H4.1 đối chiếu với bảng dưới đây.

Quan sát kỹ H4.2, đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có

Xem lời giải

Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Đề bài

Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Cây cải là……

- Cây lúa là……

- Cây dương xỉ là…

- Cây xoài là……

Xem lời giải

Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.
- Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm.- Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 SGK Sinh học 6
Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?

Xem lời giải

Bài 2 trang 15 SGK Sinh học 6
Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 SGK Sinh học 6
Kể tên 5 cây trồng làm lương thực, theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 6
Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau: STT Cây có hoa Cây không có hoa 1     2     3     4    

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”