Bài 4. Diện tích hình thang

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy chia hình thang \(ABCD\) thành hai tam giác rồi tính diện tích hình thang theo hai đáy và đường cao (h.\(136\)).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1

 Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.

Xem lời giải

Bài 26 trang 125 SGK Toán 8 tập 1

Tính diện tích hình thang \(ABED\) theo các độ dài đã cho trên hình \(140\) và biết diện tích hình chữ nhật \(ABCD\) là \(828m^2.\)

Xem lời giải

Bài 27 trang 125 SGK Toán 8 tập 1

Vì sao hình chữ nhật \(ABCD\) và hình bình hành \(ABEF\) (h.\(141\)) lại có cùng diện tích? Suy ra cách vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với một hình bình hành cho trước.

Xem lời giải

Bài 28 trang 126 SGK Toán 8 tập 1

Xem hình \(142\) (\(IG// FU\)). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành \(FIGE.\) 

Xem lời giải

Bài 29 trang 126 SGK Toán 8 tập 1

Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 30 trang 126 SGK Toán 8 tập 1

Trên hình \(143\) ta có hình thang \(ABCD\) với đường trung bình \(EF\) và hình chữ nhật \(GHIK.\) Hãy so sánh diện tích hai hình này, từ đó suy ra một cách chứng minh khác về công thức diện tích hình thang. 

Xem lời giải

Bài 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1

Xem hình \(144.\) Hãy chỉ ra các hình có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm củ các cạnh AB, BC, CD và DA

a) Chứng minh: tứ giác MNPQ là hình bình hành.

b) Chứng minh: \({S_{MNPQ}} = \dfrac{1}{2}{S_{ABCD.}}\)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Chứng minh rằng: Đường thẳng đi qua trung điểm của đường trung bình và cắt hai đáy của hình thang thì chia hình thang thành hai đa giác có diện tích bằng nhau.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4- Chương 2 - Hình học 8

Cho hình bình hành ABCD có \(\widehat D = {30^ \circ },AD = 8cm,DC = 7,5cm.\)

a) Tính diện tích hình bình hành ABCD.

b) Kẻ \(AK \bot CB\) (K thuộc CB). Tính AK.

Xem lời giải