Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit

Bài Tập và lời giải

Câu hỏi 1 trang 71 SGK Giải tích 12

Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi năm 2010 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 71 SGK Giải tích 12

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số mũ ? Với cơ số bao nhiêu ?

\(\eqalign{
& a)\,y = {(\sqrt 3 )^x} \cr
& b)\,y = {5^{{x \over 3}}} \cr
& c)\,y = {x^{ - 4}} \cr
& d)y = {4^{ - x}} \cr} \)

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 75 SGK Giải tích 12

Tìm đạo hàm của hàm số: \(y = \ln (x + \sqrt {(1 + {x^2})} )\)

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12

Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36.

Xem lời giải

Bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) \(y = 4^x\);

b) \(y= \left ( \dfrac{1}{4} \right )^{x}\).

Xem lời giải

Bài 2 trang 77 SGK Giải tích 12

Tính đạo hàm của các hàm số:

a) \(y = 2xe^x +3sin2x\);

b) \(y = 5x^2- 2^xcosx\);

c) \(y = {{x + 1} \over {{3^x}}}\).

Xem lời giải

Bài 3 trang 77 SGK Giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số:

a) \(y = lo{g_2}\left( {5 - 2x} \right)\) ;

b) \(y =lo{g_3}({x^2} - 2x)\) ;

c) \(y=log_{\frac{1}{5}}\left ( x^{2} -4x+3 \right )\);

d) \(y= log_{0,4}\dfrac{3x+2}{1-x}\).

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 SGK Giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a) \(y = logx\);

b) y = \(log_{\frac{1}{2}}x\).

Xem lời giải

Bài 5 trang 78 SGK Giải tích 12

Tính đạo hàm của các hàm số:

a) \(y =3{x^2}-\ln x + 4\sin x\);

b) \(y = \log({x^2} + x+1)\);

c) \(y= \dfrac{\log_{3}x}{x}\).

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”