Bài 4. Hình lăng trụ đứng

Bài Tập và lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 106 SGK Toán 8 Tập 2

 Hai mặt phẳng chứa hai đáy của một lăng trụ đứng có song song với nhau hay không ?

- Các cạnh bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không ?

- Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy hay không ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 107 SGK Toán 8 Tập 2

Trên hình 94 là tấm lịch để bàn, nó có hình dạng là một lăng trụ đứng. Hãy chỉ rõ các đáy, mặt bên, cạnh bên của lăng trụ.

 

Xem lời giải

Bài 19 trang 108 SGK Toán 8 tập 2

Quan sát các hình lăng trụ đứng trong hình 96 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây :

Hình

a)

b)

c)

d)

Số cạnh của một đáy

3

 

 

 

Số mặt bên

 

4

 

 

Số đỉnh

 

 

12

 

Số cạnh bên

 

 

 

5

 

Xem lời giải

Bài 20 trang 108 SGK Toán 8 tập 2

Vẽ lại các hình sau vào vở rồi vẽ thêm các cạnh vào các hình 97b, c, d, e để có một hình hộp hoàn chỉnh (như hình 97a):

Xem lời giải

Bài 21 trang 108 SGK Toán 8 tập 2

\(ABC.A'B’C’\) là một hình lăng trụ đứng tam giác (h.98)

a) Những cặp mặt nào song song với nhau ?

b) Những cặp mặt nào vuông góc với nhau ?

c) Sử dụng kí hiệu "// " và "⊥ " để điền vào các ô trống ở bảng sau :

Xem lời giải

Bài 22 trang 109 SGK Toán 8 tập 2

Vẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để được lăng trụ đứng như hình 99b.

Xem lời giải