Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

Bài Tập và lời giải

Câu 2 trang 19 SGK Tin học lớp 6
Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính?

Xem lời giải

Câu 3 trang 19 SGK Tin học lớp 6
Hãy trình bày tóm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.

Xem lời giải

Câu 4 trang 19 SGK Tin học lớp 6
Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính mà em biết.

Xem lời giải

Câu 1 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?

Xem lời giải

Câu 5 trang 19 SGK Tin học lớp 6
Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết.

Xem lời giải