Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài Tập và lời giải

Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Xem lời giải

Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?

Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc?

Xem lời giải

Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840

Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840.

Xem lời giải

Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX

Nêu kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX.

Xem lời giải

Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Xem lời giải

"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Xem lời giải

Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848- 1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848-1849 đến năm 1870 có nét gì nổi bật?

Xem lời giải

Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Xem lời giải

Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C. Mác và Ph. Ăng-ghen?

Trình bày đôi nét về tiểu sử (hoặc giới hạn ở công lao, tình bạn) của C.Mác và Ăng-ghen.

Xem lời giải

Về vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế?

Xem lời giải