Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí - Địa lí 6

Bài Tập và lời giải

Hãy tìm điểm C trên hình 11 SGK. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?
Hãy tìm điểm C trên hình 11 SGK. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?

Xem lời giải

Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12 SGK hãy cho biết các hướng bay

Đề bài

a) Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12 SGK hãy cho biết các hướng bay từ:

- Hà Nội đến Viêng Chăn.

- Hà Nội đến Gia-các-ta.

- Hà Nội đến Ma-ni-la.

- Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc.

- Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la.

- Ma-ni-la đến Băng Cốc.

b)  Hãy ghi toạ độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12 SGK.

c)  Tìm trên bản đồ hình 12 SGK các điểm có toạ độ địa lí: 

d) Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C,  D.

Hình 12. Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á

Hình 13. Bản đồ khu vực Đông Bắc Á

Xem lời giải

Bài 1 trang 17 SGK Địa lí 6
 Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau:  80oĐ và 30oN;   60oT và 40oN

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 SGK Địa lí 6
 Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”