Bài 4. Sông ngòi

Bài Tập và lời giải

Vì sao sông miền Trung ngắn và dốc?
Sông ở miền Trung ngắn và dốc vì ...

Xem lời giải

Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp ?
Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp 

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 5
Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 SGK Địa lí 5
Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 SGK Địa lí 5
Quan sát một con sông ờ địa phương em (nếu có), nhận xét nước con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao như vậy.

Xem lời giải