Bài 4 trang 72 SGK Địa lí 6

Đề bài

Dựa vào bảng ở trang 71 hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?

Lưu vực và lượng nước sông Hồng và sông Mê Công

 

Sông Hồng

Sông Mê Công

Lưu vực (km2)

Tổng lượng nước (tỉ m3/năm)

Tổng lượng nước mùa cạn (%)

Tổng lượng nước mùa lũ (%)

143.700

120

25

75

795.000

507

20

80


Lời giải

* Tổng lượng nước của sông Hồng:

- Mùa cạn: 120m3 x (25/100) = 30m3

- Mùa lũ: 120m3 x (75/100) = 90m3

* Tổng lượng nước của sông Mê Công:

- Mùa cạn: 507m3 x (20/100) = 101,4m3

- Mùa lũ: 507m3 x (80/100) = 405,6m3

Có sự chênh lệch đó vì diện tích lưu vực ở sông Mê Công lớn hơn 4,6 lần so với sông Hồng. Do đó lượng nước mùa cạn và lũ của sông Cửu Long đều lớn hơn ở sông Hồng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”