Bài 4 trang 76 SGK Sinh học 6

Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương?

Lời giải

- Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng.

- Tham gia chăm sóc bảo vệ cây.

- Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

- Tuyên truyền mọi người xung quanh không chặt cây, phá rừng