Bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6

Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân".

Lời giải

Ý nghĩa của câu tục ngữ "một hòn đất nỏ bằng giỏ phân" là: Khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng. Mặt khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”