Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài Tập và lời giải

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.
Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Xem lời giải

Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Lịch sử 5
1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 5
2. Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”