Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

Bài Tập và lời giải

Từ bảng trên, hãy nhận xét sự đa dạng của cây có hoa ?

Đề bài

Từ bảng trên, hãy nhận xét sự đa dạng của cây có hoa ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 136 SGK Sinh học 6
 Đặc điểm chung của thực vật Hạt kín.

Xem lời giải

Bài 2 trang 136 SGK Sinh học 6
Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 136 SGK Sinh học 6

Đề bài

Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”