Bài 41: Năng lượng mặt trời

Bài Tập và lời giải

Đọc các thông tin dưới đây và cho biết vì sao nói Mặt Trời là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất
Đọc các thông tin dưới đây và cho biết vì sao nói Mặt Trời là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất

Xem lời giải

Con người sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống như thế nào ?
Con người sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống như thế nào ?

Xem lời giải

Ở địa phương bạn, năng lượng mặt trời được sử dụng trong những việc gì ?
Ở địa phương bạn, năng lượng mặt trời được sử dụng trong những việc gì ?

Xem lời giải