Bài 4.11 trang 13 SBT Vật lí 6

Đề bài

Khi thả một quả cam vào một bình tràn chứa đầy nước thì nước tràn vào một bình chia độ có GHĐ \( 300c{m^3}\) và ĐCNN \(5c{m^3}\). Mực nước trong bình chia độ lên tới vạch số \(215\). Thể tích của quả cam bằng bao nhiêu?

A. \(215c{m^3}\).           

B. \(85c{m^3}\).

C. \(300c{m^3}\).         

D. Cả ba phương án trên đều sai.

Lời giải

Quả cam thường nổi một phần nên theo kết quả trên mực nước trong bình chia độ lên tới vạch số \(215c{m^3}\) không phải là thể tích quả cam.

Chọn D.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”