Bài 4.16 trang 15 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình 4.1 Mô tả thí nghiệm đo thể tích của một hòn đá. Kết quả ghi thể tích của hòn đá trong trường hợp nào sau đây là đúng?

A. \(V =200c{m^3}\).              B. \(V =75c{m^3}\).            

C.\(V =60c{m^3}\).                 D. \(V =50c{m^3}\).

Lời giải

Theo thí nghiệm hình 4.1

Vì thể tích ban đầu khi chưa có hòn đá là \(V_{n} = 150 cm^3\).

Thể tích của nước và hòn đá sau khi thả hòn đá vào nước là \(V_{n+v} = 200cm^3\).

Vậy thể tích của hòn đá \({V_v} = {V_{v + n}} - {V_n}= 200 -150 = 50c{m^3}\)

Chọn D.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”