Bài 4.17 trang 15 SBT Vật lí 6

Đề bài

Hình vẽ 4.2 mô tả thí nghiệm đo thể tích của một hòn đá. Kết quả ghi thể tích của hòn đá trong trường hợp nào sau đây là đúng?

A. \( V =35c{m^3}\).       B. \( V =30c{m^3}\).

C. \( V =40c{m^3}.\)        D. \( V =32c{m^3}\)

Lời giải

Theo thí nghiệm hình 4.2 thì thể tích của một hòn đá \({V_v} = {V_{nuoc tran}}=30c{m^3}\)

Vì thể tích nước tràn ra chính là thể tích của hòn đá.

Chọn B.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”