Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất đốt

Bài Tập và lời giải

Kể tên một số chất đốt mà bạn biết. Trong đó, chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể lỏng, chất đốt nào ở thể khí ?
Kể tên một số chất đốt mà bạn biết. Trong đó, chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể lỏng, chất đốt nào ở thể khí ?

Xem lời giải

Than đá được sử dụng vào những việc gì ?
Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Xem lời giải

Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu ?
Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Xem lời giải

Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ?
Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác ?

Xem lời giải

Đọc các thông tin dưới đây và nêu tên một số chất có thể được lấy ra từ dầu mỏ
Đọc các thông tin dưới đây và nêu tên một số chất có thể được lấy ra từ dầu mỏ.

Xem lời giải

Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?
Xăng, dầu được sử dụng vào những việc gì ?

Xem lời giải

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?
Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu ?

Xem lời giải

Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu?
Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu? 

Xem lời giải

Sử dụng khí sinh học có lợi gì ?
Sử dụng khí sinh học có lợi gì ?

Xem lời giải

Tại sao không nên chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than ?
Tại sao không nên chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than ?

Xem lời giải

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không ?
Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không ? Kể tên một số nguồn năng lượng khác có thể thay thế chúng.

Xem lời giải

Bạn và gia đình bạn có thể làm gì để tránh lãng phí chất đốt ?
Bạn và gia đình bạn có thể làm gì để tránh lãng phí chất đốt ? 

Xem lời giải

Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt ?
Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt ?

Xem lời giải

Dựa vào các thông tin dưới đây, bạn hãy cho biết vì sao các chất đốt khi cháy có thể ảnh hưởng đến môi trường
Dựa vào các thông tin dưới đây, bạn hãy cho biết vì sao các chất đốt khi cháy có thể ảnh hưởng đến môi trường.

Xem lời giải